Historie KČT ve Svitavách

 

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní - velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy.  To bylo ještě za Rakouska-Uherska. 

Po vzniku Československé republiky v r. 1918 se Klub českých turistů překvapivě rychle vzpamatoval z válečných strastí a v příštích 8-10 letech došlo k jeho největšímu dosavadnímu rozmachu. KČST se tím stal největším z turistických spolků v ČSR a jediným s celostátní působností.

Vzniklo mnoho odborů Klubu československých turistů. Ve Svitavách tomu tak nebylo. V německém prostředí nevznikl žádný český turistický odbor.

Tak se stalo až po druhé světové válce

    ·         1947

27. listopadu 1947  se na řádné valné hromadě sešli turisté ve Svitavách a založili zde odbočku Klubu českých turistů. Již na začátku činnosti klubu se do jeho řad přihlásilo na 180 osob.

    ·         1948

Po převzetí moci v  Československu komunisty v únoru 1948, byl Klub českých turistů zrušen, rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn, jeho členská základna byla slučovacími schůzemi v  následujících měsících začleněna do sjednocené tělovýchovy. 

    ·         1976

V červnu 1976 při pochodu „Cestou necestou“, pořádaného odborem ZRTV byl ing. Vilém Stich dotazován, zda by nechtěl s pomocí dalších založit odbor turistiky. Ten by zajišťoval nejen činnost pro zájemce o turistiku, ale také zlepšil hodnocení svitavské tělovýchovy. A Vilda souhlasil. Po pečlivých úvahách mohl přípravný výbor ve složení: Dagmar Dvořáková, Jiří Karpíšek, Antonín Pavelka, MUDr. Oktavián Pětroš, Ing. Vilém Stich, Vladimír Šrot svolat na 20. září 1976 ustavující schůzi. V sále Národního domu se sešlo 62 zájemců. Oficiálním dnem založení Odboru turistiky TJ Svitavy je však 29. listopad 1976, kdy bylo registrováno 95 zakládajících členů (43 mužů, 34 žen, 18 mládeže) a byl zvolen řádný výbor ve složení shodném s přípravným výborem. Schůze proběhla v kavárně divadla. 

Ing Vilém Stich vzpomíná:

Prvním výletem, uskutečněným 10. října 1976 svitavskými turisty, bylo „20 kilometrů Vysočinou“, na trase Rychnov, Karlštejn, Pustá Rybná, Borová. Následovaly další výlety. Rozvinula se bohatá činnost pěší, lyžařské a cykloturistiky.

Tradiční besedy s význačnými cestovateli nás inspirovaly k pořádání vysokohorských putování na Slovensku. Za všechny připomínám výstup na Gerlach se známým účastníkem Himalájských expedic Milanem Kriššákem. Vedle těchto besed si v rámci společenské činnosti získaly oblibu turistické plesy se swingovou kapelou Jaroslava Metyše. Uspořádali jsme jich celkem dvanáct a byly vždy vyvrcholením plesové sezóny.

Významné bylo založení Turistických oddílů mládeže Zelenáči (1977) a Zálesáci (1983). Tím se podařilo nahradit desítkám dětí povinné členství v třídních pionýrských oddílech. K pestré činnosti přispělo získání stavební buňky v roce 1980, ve které jsme vybudovali klubovnu. Každoročně jsme pořádali tábory, většinou ve „foglarovském“ pojetí. Dnes již dospělé ženy a muži na ně rádi vzpomínají. Ale také my, kteří jsme se na nich podíleli.

Mnozí občané se každoročně zúčastňují turistických akcí, které jsme založili již před mnoha lety Rozloučení s rokem (1976), Za zdravím kolem Svitav (1977), Memoriál Oldy Leischnera (1985). Od roku 2005 pořádáme vždy na podzim „Memoriál svitavských turistů“, věnovaný vzpomínce na zemřelé členy.

Činnosti odboru turistiky se účastnily celé rodiny, rodiče i děti, byla to opravdu rodinná turistika.

Je zde namístě vzpomenout aspoň několik jmen těch, co se tenkrát aktivně účastnili : např. Zdeněk Motyčka, Walter Műller, Evžen Klásek, Vladimír Šrot, Anna Cvrkalová a mnozí další.

Mládežnický oddíl Zelenáči vznikl díky Květě Hromádkové a Hance Svobodové, Zálesáky pak zakládala a vedla Marcela Stichová a s ní Věra Havránková-Stichová.

 

 

Opakovaně jsme pořádali vícedenní zájezdy do Prahy, cílené k jednotlivým stavitelským slohům. A tak jsme v roce 1988 při „Praze gotické“ také zažili ozbrojený zásah proti protestní manifestaci k 70. výročí vzniku ČSR.

·         1990

To už bezprostředně předcházelo změně společenského systému, která, mimo jiné, umožnila i obnovu Klubu českých turistů. Ustavující schůze KČT ve Svitavách proběhla v prosinci roku 1990. Předsedou KČT, odbor Svitavy, se stal dosavadní předseda ing. Vilém Stich. V této funkci setrval do roku 2006.  Za 30 let, co stál v čele svitavské turistiky, se stal v roce 2012 Laureátem výroční ceny Laurus  „za celoživotní podporu svitavské turistiky“. Po té jej vystřídala jeho žena Věra Stichová, která se na činnosti turistů podílela od svého vstupu v roce 1984, kdy vedla oddíly mládeže, organizovala tábory, byla členkou výboru.

 

Zelenáči a Zálesáci vytvořili samostatný odbor KČT TOM a ti, co malí těmito oddíly prošli, se postavili do jejich čela a jejich předseda Mgr David Šimek je dokonce v současné době i starostou města Svitavy.

Svitavští turisté v současnosti nepořádají žádnou velkou akci pro turisty ze širokého okolí. Ale sami se zúčastňují např. pochodu Přes střechu Evropy pořádaném Poličkou, či pochodu Jarní přírodou v Jaroměřicích nebo Hledání Stromoucha či Skobáckého putování v Ústí nad Orlicí a mnohých dalších.  

 

  • 2011

Pořádali jsme celokrajskou akci Zahájení turistické sezóny pardubického kraje, které se zúčastnilo 567 účastníků:

Přijelo sem téměř 500 lidí z jiných míst, nejen z kraje, ale z Prahy, Karviné a dalších i vzdálených míst a podle ohlasu byli ve Svitavách spokojeni a překvapeni tím, co jim Svitavy mohou nabídnout.

 

 

 

V současnosti každý rok připravujeme:

·         4 jednodenní akce autobusem

·         Jeden třídenní a jeden čtyřdenní pobytový zájezd

·         Jednodenní pěší výlety s dopravou linkovými spoji

1.       Tajný výlet

2.       Honzův výlet

3.       Memoriál svitavských turistů

4.       Vladimírova vysočina

5.       Loučení s rokem

·         Podílíme se na přípravě oblastních akcí

·         4 cykloturistické akce

·         Každou sobotu připravujeme „Sobotní výšlapy“ do blízkého či vzdálenějšího okolí.

Všechny akce jsou otevřené pro členy i pro nečleny, informace jsou na webu či ve vývěsní skříňce.